Добре дошли

 

Добре дошли в сайта на Основно училище „Свети Климент Охридски“ село Кичево!

Защо да се учи в местното училище?

За всички нас , живеещи в североизточния район на община Аксаково, местното училище е Основно училище „Свети Климент Охридски” село Кичево.

OU-Kichevo

Някои си мислят, че образованието в едно селско училище не е на такова ниво, каквото е то в градските училища.

Това е пълна заблуда! Защо?

 • Учебните програми са същите, по които се учи и в друго общообразователно училище.
 • Учителите са завършили същите университети, в които са учили и тези в т.нар. елитни училища.
 • Децата тук са уважавани заради самите тях и техните успехи и неуспехи.
 • Те губят анонимност в малкото училище.

Има няколко основни причини да изберете местното училище за родно училище на вашето дете:

 •  То е разположено най-близо до вас и вашето дете няма да се събужда рано и да тръгва недоспало и премръзнало в студените дни на дългата зима.
 • Няма да плащате за карти за пътуване, а с тези пари може да купите на детето компютър, книги и др. помощни материали за учението му.
 • Детето ви ще се прибира по безопасен за него път от училище до дома и вие ще бъдете спокойни и може да започнете работа.
 • Ще учи в малко компактно училище, в което проявата на всеки се отчита, успехите се поощряват, а грешките се отстраняват.
 • Ще учи в училище, в което учениците са 100, а в паралелките не са повече от 16, което е изключително благоприятно за добра индивидуална работа.
 • Обучението във всички класове е целодневно.
 • Училището разполага с много добра материално-техническа база.
 • Няма да го отделите от приятелчетата, с които е играл до този момент.
 • Малкият брой на учениците в паралелките позволява обгрижването им.
 • Учейки в местното училище, децата придобиват такива ценности като скромност, отзивчивост, любов към всичко родно, привързаност към семейството, уважение към българските традиции.

Очакваме Ви!

Welcome to the webpage of Saint Kliment Ohridki Primary School village of Kichevo .

Why study at our local school ?

For all of us , living in the north-east of the area of Aksakovo, the local school is
Saint Kliment Ohridski Primary School

Some people think that the education at a village school isn’t at the same level as a city school.
This is completely untrue! Why?

• The programme of studies is the same as any other school !
• Our teachers have graduated the same universities as all the teachers in Bulgaria !
• The kids here are respected because of themselves and their successes and failures!
• They lose their anonymity at this small school.

There are a few reasons to choose a local and native school for your child :

• It is closer to you and your child , you won’t have to wake up early and leave sleepy
and frozen on the cold days of the deep winter .
• You will not pay for travel cards and with that saved money you could buy your child a computer or books to help with your child’s education .
• Your child will be able to go home on a safe route and you won’t have worry about them .
• They will learn at a small compact school where every event is recorded , succesess encouraged and they learn from their mistakes .
• To study at a school in which students are 100 , and in the classes there are no more than 16, which is extremely favourable for good individual work.
• Teaching in all the classes is full-time .
• The school has a very good material and technical foundation.
• You won’t be seperating your kids from their friends , that they have played with up to this moment.
• The small number of students in classes allows the individual caring from the teacher .
• Studying at our local school children acquire such values as modesty, responsiveness, love for motherland and the Bulgarian traditions.

                                                 Thank you.
                                              We await you !

 

 

Актуално

Шарен свят

Шарен свят

Шарен свят – брой 16

 

Ръководство за регистрация на родител

Ръководство за регистрация в НЕИСПУО 

 

Шарен свят – брой 15

Шарен свят 

 
qrf

Кампания за безплатен очен скрининг

 

Заповед противоепидемични мерки

Заповед – 1. 08. 2022 г.