Планове, програми, правила

 

        Учебна 2021/2022 г.

Годишен план за дейността на училището 

Етичен кодекс на училищната общност 

Мерки за повишаване качеството на образованието

Система от  показатели за оценяване на учениците за 1- 3 клас

Програма ЦДО 

Форми на обучение 

Училищен учебен план за 1 клас 

Училищен учебен план за 2 клас 

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас

Училищен учебен план за 5 клас 

Училищен учебен план за 6 клас 

Училищен учебен план за 7 клас 

План за действие  по БДП 

План на комисията за противообществени прояви

Правилник за медиация

План за приобщаване на ученици от уязвими групи

Правилник БУВОТ

Насоки за работа в условията на COVID – 19

Програма за превенцията и ранното напускане на училище

Заповед за координиращ екип

 

 

 

 

Учебна 2020/2021 г.

План за действие по Безопасност на движението по пътищата 

Програма за работа с родители 

План за приобщаване на ученици от  уязвими групи 2020/2021 г. 

Форми на обучение 2020 /2021 г.

Годишен план 2020/2021 г.

Етичен кодекс на общността 2020/2021 г.

Програма за превенцията и ранното напускане на училище 2020/2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието 202/2021 г.

Училищен учебен план за 1 клас –  2020/2021 г. 

Училищен учебен план за 2 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 3 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 4 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 5 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 6 клас –  2020/2021 г.

Училищен учебен план за 7 клас – 2020/2021 г.

Правилник за медиация