Планове, програми, правила

 

 Учебна 2022 /2023 г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Годишен план

Правилник за вътрешния трудов ред

План за осъществяване на стратегията

Правилник БУВОТ

Етичен кодекс на общността

Правила за прилагане на етичния кодекс

Форми на обучение

Дневен и седмичен режим

Програма ЦДО

Правила за обработка на личните данни

Мерки за повишаване качеството на образование

План за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за превенция

Правила за медиация

План за действие БДП

План за взаимодействието с родители

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План за квалификационната дейност

Система от показатели за оценяване

 

Учебна 2021/2022 г.

Годишен план за дейността на училището 

Етичен кодекс на училищната общност 

Мерки за повишаване качеството на образованието

Система от  показатели за оценяване на учениците за 1- 3 клас

Програма ЦДО 

Форми на обучение 

Училищен учебен план за 1 клас 

Училищен учебен план за 2 клас 

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас

Училищен учебен план за 5 клас 

Училищен учебен план за 6 клас 

Училищен учебен план за 7 клас 

План за действие  по БДП 

План на комисията за противообществени прояви

Правилник за медиация

План за приобщаване на ученици от уязвими групи

Правилник БУВОТ

Насоки за работа в условията на COVID – 19

Програма за превенцията и ранното напускане на училище

Заповед за координиращ екип

 

 

 

 

Учебна 2020/2021 г.

План за действие по Безопасност на движението по пътищата 

Програма за работа с родители 

План за приобщаване на ученици от  уязвими групи 2020/2021 г. 

Форми на обучение 2020 /2021 г.

Годишен план 2020/2021 г.

Етичен кодекс на общността 2020/2021 г.

Програма за превенцията и ранното напускане на училище 2020/2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието 202/2021 г.

Училищен учебен план за 1 клас –  2020/2021 г. 

Училищен учебен план за 2 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 3 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 4 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 5 клас – 2020/2021 г.

Училищен учебен план за 6 клас –  2020/2021 г.

Училищен учебен план за 7 клас – 2020/2021 г.

Правилник за медиация