Формуляри

 

Заявление за отсъствия до 15 дни – изтегли

 ОРЕС до 30 дни

Декларация от родители ОРЕС

Процедура за обучение в дневна форма в електронна среда, когато присъственият образователен процес не е преустановен

 Декларация за обучение в електронна среда – изтегли

Заявление за обучение в електронна среда- изтегли 

Заявка от учител за консултиране с психолог – изтегли

Заявление за записване –  изтегли

Заявление  ИУЧ – изтегли

Заявление ФУЧ –  изтегли

Заявление за целодневно обучение – изтегли

Заявление за освобождаване от часовете

по ФВС  – изтегли

Заявление за извиняване на отсъствия до 3 дни – изтегли

Заявление за извиняване на отсъствия до 7 дни – изтегли

Заявление за издаване на документ за

основно образование –  изтегли

Заявление за издаване на служебна бележка – изтегли

Заявление за спортна дейност –  изтегли

Служебна бележка за записване на ученик –  изтегли

Декларация за информирано съгласие –  изтегли

Декларация за наличие на видеонаблюдение – изтегли

Декларация за обработване на личните данни – изтегли

Декларация за участие в състезания, конкурси, олимпиади – изтегли

Декларация за информирано съгласие – учебен план –изтегли

Декларация за недопускане на паразити – изтегли