Самостоятелна форма на обучение

 

Система от показатели за оценяване на резултатите на учениците от 1 и 2 клас

Правила за информационна сигурност

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите

Актуализирана заповед за провеждане на изпитите

Заповед за реда и организацията за провеждане на изпитите

Учебно – изпитни програми за II клас

            Английски език 2 клас

Учебно – изпитни програми за VI клас

Български език и литература

Английски език

Английски език ИУЧ

Математика ЗУЧ

Математика ИУЧ

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Музика

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Учебно – изпитни програми за VII клас

Български език и литература

Английски език

Английски език ЗИП

Математика ЗП

Математика ЗИП

Информационни технологии ЗП

Учебно – изпитна програма ИТ ЗИП

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание и спорт