Регистър на услугите

 

Във връзка с Писмо 9105-19/17.01.2019г на г-жа Таня Михайлова, зам-министър на образованието и науката и изпълнение на Решение № 704/05.10.2018г. ОУ “ Св.Кл.Охридски“ с.Кичево, общ.Аксаково, област Варна предоставя следната задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организацията, предоставяща обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

 

              Образци на заявления

Признаване на клас (от I до VI)  в чужда страна

Информация за образователните услуги

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VIв училище на чужда държава

Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование